Заклучок од форумот-граничниот премин „Клепало“-Берово, РМ-кон Бугарија, кој од македонска страна, веќе две децении стои подготвен, со асвалтен пат до него и изградени простории, мора да биде ставен во функција, т.е. создадена е работна група која ќе биде активна и ќе делува се до остварување на крајната цел. Заедно со општината, пратеници од собранието на РМ, АППТРМ и Балканиа, дејствуваме, на „пуштањето во работа на граничниот премин „Клепало“(Берово,РМ-Бугарија.

Find Out More